کلید های میانبر برای کامپیوتر / کلید های شرت کات برای کامپیوتر

 

 

دوستان شما با استفاده از این کلید های میانبر یا شرت کات ها میتوانید کار ها و اعمال روزمره خود را تسریع کنید.

امیدوارم مفید بوده باشه.

 

 

کلید های میانبر برای تایپ

 

1.           shift  + ض  = تنوین نصب ً

 

2.            shift  + ص =  ٌ

 

3.           shift  + ث = تنوین جر ٍٍ

 

4.           shift  + ق = ریال

 

5.           shift  + ف = ویرگول ،

 

6.           shift  +غ = نقطه ویرگول ؛

 

7.           shift  + ع = ,

 

8.           shift  + ه = ]

 

9.           shift  + خ = [

 

10.       shift  + ح =

 

11.       shift  + ج = }

 

12.       shift  + چ = {

 

13.       shift  + ش = َ فتحه

 

14.       shift  + س = ُ ضمه

 

15.       shift  + ی = ِ کسره

 

16.        shift  + ب =  ّ تشدید

 

17.       shift  + ل = ۀ

 

18.       shift  + ا = آ

 

19.       shift  + ت = ـــــــــ کــشــیدن حــروف

 

20.       shift  + ن = «

 

21.       shift  + م = »

 

22.       shift  + ک = :

 

23.       shift  + گ = "

 

24.       shift  + ظ = ة

 

25.       shift  + ط = ی

 

26.       shift  + ز = ژ

 

27.       shift  + ر = ؤ

 

28.       shift  + ذ = إ

 

29.       shift  + د = أ

 

30.       shift  + ئ = ء

 

31.        save  = f 12

 

32.        + ctrlح = پرینت گرفتن

 

33.       + ctrl خ = open

 

34.       + ctrl ث = تایپ از وسط

 

35.       + ctrl ص = save

 

36.       + ctrl ض = تایپ از سمت چپ

 

37.       + ctrl ا = جستجوی کلمه

 

.

 

.

 

بیشتر در ادامه مطلب ...

 

دوستان لطفا با کلیک بر روی G+1 از ما حمایت کنید خیلی ممنون.