از بس از تو نوشتم------@

تا آینه هم در انعکاس تصویرت زیبایت شکست ------@

دیــگــر نــــه قــلــب مرا درمــانـی اسـت نـه آیــــنــه شـکـسـتـه را-----@


بـاز بـوی پــایـــیــز مــی آید---------@

و ترس تمام  وجودم را فرا میگرد

کـــه نـــکنــد یــادت هــم

در یــکــی از ایــن پــایــیــز ها

تــنـــهایــم بــگــذارد ----------@

آه....دق کردم ------@

پشت خنده های تلخ و تکراری که...

هیچگاه کسی به آن حتی شک هم نکرد!!! ------@