کد های  آهنگ های قدیمی مرتضی پاشایی :

 


٣٣١٣٢٢٧ = کد آهنگ پیشواز *گریه کن* از مرتضی پاشایی

٣٣١٣٢٢۵ = کد آهنگ پیشواز *یکی هست* از مرتضی پاشایی

٣٣١۴٧٢٩ = کد آهنگ پیشواز *باید کاری کنی* مرتضی پاشایی

٣٣١۴٧٣٨ = کد آهنگ پیشواز *آرزو* از  مرتضی پاشایی

٣٣١۴٧٣٢ = کد آهنگ پیشواز *برو* از مرتضی پاشایی

٣٣١۴٧٣٣ = کد آهنگ پیشواز به *خدا* از مرتضی پاشایی

٣٣١۴٧٣٠ = کد آهنگ پیشواز *بیا برگرد* از مرتضی پاشایی

٣٣١۴٧٣٧ = کد آهنگ پیشواز *دیدی* از مرتضی پاشایی

٣٣١۴٧٣۴ = کد آهنگ پیشواز *خاطره ها* مرتضی پاشایی

٣٣١۴٧٣۵ = کد آهنگ پیشواز *دقیقه های آخر* از مرتضی پاشایی

٣٣١۴٧٣۶
= کد آهنگ پیشواز *عشق یعنی این* از مرتضی پاشایی


٣٣١۴٧٣١ = کد آهنگ پیشواز  *نبض احساس* از مرتضی پاشایی

٢٢١١۵۶٣ = کد آهنگ پیشواز *مثل شیشه* از مرتضی پاشایی

٣٣١۴٧٢٨ = کد آهنگ پیشواز *یکی بود یکی نبود *از مرتضی پاشایی 

٣٣١٣٢٢٩ = کد آهنگ پیشواز *شاید بپرسی* ازمرتضی پاشایی  

 

 

 کدهای پیشواز مرتضی پاشایی برای همراه اول :

 

 ۳۰۸۸۰  =  کد پیشواز آهنگ *یکی هست* از مرتضی پاشایی

۳۰۸۶۹   = کد پیشواز آهنگ *یکی بود یکی نبود* از مرتضی پاشایی

۳۰۸۷۲   = کد پیشواز آهنگ *نبض احساس* از مرتضی پاشایی

۳۰۸۷۷   = کد پیشواز  آهنگ *عشق یعنی این* از مرتضی پاشایی

 

 

 

منتظر پست های دیگر ما با کد های جدید باشید. منتظر نظرات شما هستیم.