کد ها آهنگ پیشواز آیدا شاملو

 

 

کد آوای انتظار از آیدا شاملو به شرح زیر میباشد.

 

    کد آهنگ پیشواز اشتیاق از آیدا شاملو  ------> 3311496

    کد آهنگ پیشواز تلاقی از آیدا شاملو  ------> 3311497 

    کد آهنگ پیشواز چرخه از آیدا شاملو  ------> 3311493

    کد آهنگ پیشواز درنگ از آیدا شاملو  ------> 3311494

    کد آهنگ پیشواز ترانه خوابگون از آیدا شاملو  ------> 3311676

    کد آهنگ پیشواز ترانه خوابگون 2 از آیدا شاملو ------> 3311666   
 
    کد آهنگ پیشواز سر چشمه از آیدا شاملو  ------> 3311673   

    کد آهنگ پیشواز بی خوابی از آیدا شاملو  ------> 3311668 

    کد آهنگ پیشواز آفتاب های همیشه از آیدا شاملو  ------> 3311667

    کد آهنگ پیشواز استخر آرام خورشید از آیدا شاملو  ------> 3311496

 

 

 

امیدوار لذت برده باشید...